Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke samenwerking tussen Advocatenkantoor Agten/de advocaat en de cliënt, inclusief alle eventuele navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk afwijkende afspraken zouden gemaakt worden.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken en de contract- en/of algemene voorwaarden van de medecontractant zullen niet van toepassing zijn. Indien er afgeweken wordt van één of meer bepalingen zullen de overige ongewijzigde bepalingen wel van toepassing blijven.

Door het verstrekken van een opdracht door de cliënt erkent deze laatste dan ook dat enkel de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Agten/de advocaat van toepassing zijn en aldus maatgevend zijn.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen.

2. Statuut van de cliënt

Enkel de cliënt kan rechten ontlenen aan de door Advocatenkantoor Agten/de advocaat gepresteerde diensten. De cliënt zal de documenten die voortvloeien uit deze dienstverlening niet openbaar maken.

3. De dienstverlening

Advocatenkantoor Agten/de advocaat presteert onder meer volgende diensten: juridische adviesverlening en bijstand en vertegenwoordiging in geschillen voor rechtbanken en arbitrageinstituten.

De cliënt verleent dan ook een algemeen mandaat aan Advocatenkantoor Agten/de advocaat voor het stellen van gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen die nodig of nuttig zijn voor de behandeling van het (de) dossier(s).

Advocatenkantoor Agten/de advocaat zal zich inspannen teneinde de toevertrouwde opdracht tot een goed einde te brengen. Het betreft dan ook enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat naar eigen inzicht dossiers/procedures of bepaalde onderdelen ervan intern verdelen of herverdelen onder de advocaten.

4. Samenwerking

De cliënt zal steeds alle nuttige, correcte en doeltreffende informatie en bewijsstukken aan Advocatenkantoor Agten/de advocaat laten geworden en dit op ieder ogenblik dat het nuttig is teneinde Advocatenkantoor Agten/de advocaat in de mogelijkheid te stellen de opdracht naar behoren te vervullen.

De cliënt erkent hierbij dat de dienstverlening onderworpen is aan tal van factoren waarop Advocatenkantoor Agten/de advocaat niet altijd vat heeft (bv.: de termijnen waarbinnen zaken kunnen behandeld worden ter zitting, het handelen van de tegenpartij(en) enz.).

Advocatenkantoor Agten/de advocaat is niet aansprakelijk indien de cliënt foutieve of onvolledige informatie en bewijsstukken aanreikt alsook wanneer deze stukken en informatie laattijdig worden aangereikt.

De cliënt verstrekt steeds zijn meest actuele contactgegevens die het mogelijk moeten maken voor Advocatenkantoor Agten/de advocaat om vlot en desgevallend schriftelijk met de cliënt te kunnen communiceren.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat zal de cliënt op de hoogte houden omtrent het verloop van de procedure en zal de strategie/het procedureverloop overleggen met de cliënt.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat behoudt zich het recht voor om in het kader van de dienstverlening, wanneer dit noodzakelijk zou zijn of wanneer dit opportuun is, een beroep te doen op derden. De hiermee gepaard gaande kosten zitten niet vervat in het ereloon van Advocatenkantoor Agten/de advocaat.

5. Tarieven

Advocatenkantoor Agten hanteert een standaard ereloonuurtarief van € 135,00/uur exclusief BTW hetwelk wordt gehanteerd voor de prestaties die door de advocaten geleverd worden in uw dossier. In fiscale dossiers zal een ereloonuurtarief van € 165,00/uur gehanteerd worden. Per procedure of dossier kan een apart ereloon worden afgesproken. Het ereloon vergoedt dan ook het werk van de advocaat, los van de verdere kosten die ontstaan bij het verrichten van zijn werkzaamheden.

Navolgende kantoorkosten worden in rekening gebracht:

  • Verplaatsingskosten:                                  € 0,70/km
  • Dactylografie en briefwisseling:            € 10,00/pagina
  • Aangetekende briefwisseling:                € 20,00
  • Fotokopie:                                                       € 0,30/pagina
  • Opening dossier:                                          € 150,00

BTW: Sedert 2014 is er BTW verschuldigd op de prestaties verricht door advocaten, het toepasselijke BTW-tarief bedraagt 21%.

In het uurtarief zijn de gerechtskosten die gemaakt dienen te worden (bv. (niet-limitatief): griffierechten, dagvaardingskosten, expertisekosten, rechtsplegingsvergoedingen, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten opzoekingen, expertisekosten, publicaties in het Belgisch Staatsblad enz.) niet inbegrepen, deze worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat behoudt zich het recht voor deze tarieven eenzijdig te wijzigen.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat zal voorschotten (provisies) vragen lopende het dossier. Bij afsluiting van het dossier zal er een eindfactuur worden opgesteld met verrekening van de reeds betaalde provisies.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat zal hierbij werken met betalingsverzoeken dewelke dienen geregeld te worden binnen de 14 (veertien) dagen. Waarna er een voldaan factuur zal worden uitgereikt.

Bij niet-tijdige betaling zullen op de verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire interesten worden aangerekend aan de wettelijke interestvoet. Voor cliënten dewelke geen “consument” zijn in de zin van Art. I.1, 2° WER zullen echter moratoire interesten worden aangerekend aan een conventionele interestvoet van 10%.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Deze clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven voorziene interesten en/of eventuele invorderings- dan wel gerechtskosten te betalen.

Tevens heeft Advocatenkantoor Agten/de advocaat in geval van wanbetaling het recht om zonder ingebrekestelling hetzij om de uitvoering van de dienstverlening te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Advocatenkantoor Agten/de advocaat is hierbij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de schorsing van de dienstverlening of de beëindiging van de overeenkomst.

Eventuele klachten m.b.t. de betalingsverzoeken of facturen van Advocatenkantoor Agten/de advocaat zijn slechts geldig indien ze aangetekend toekomen op het adres van de maatschappelijke zetel van Advocatenkantoor Agten/de advocaat binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek of de factuur. Bij ontstentenis van dergelijk protest binnen de gestelde termijn, wordt het betalingsverzoek of de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard.

Indien Advocatenkantoor Agten/de advocaat de belangen van meerdere cliënten behartigt in eenzelfde dossier, dan zijn deze cliënten m.b.t. tot dat dossier hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de betalingsverzoeken en/of facturen van Advocatenkantoor Agten/de advocaat.

6. Derdengelden

Advocatenkantoor Agten/de advocaat mag op de gelden die ontvangen worden voor rekening van de cliënt bedragen inhouden ter dekking van betalingsverzoeken en/of facturen.

7. Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Agten/de advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies afgesloten polis bij Amlin Europe NV (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits nv, B 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297).

Advocatenkantoor Agten/de advocaat beperkt zijn aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar bij een schadegeval zal uitkeren. Advocatenkantoor Agten/de advocaat zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen dan tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een schadegeval zal uitkeren. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijst Advocatenkantoor Agten/de advocaat alle aansprakelijkheid af.

8. Beëindiging van de dienstverlening

De cliënt is vrij in zijn keuze van advocaat en kan te allen tijde de dienstverlening beëindigen zonder een opzegtermijn te moeten respecteren.

Advocatenkantoor Agten/de advocaat behoudt zich eveneens het recht voor de dienstverlening te allen tijde te kunnen beëindigen en onverminderd het recht om zijn werkzaamheden meteen te schorsen.

Bij beëindiging van de dienstverlening zal er worden afgerekend met de cliënt.

9. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die over de cliënt verzameld worden zullen door Advocatenkantoor Agten/de advocaat worden verwerkt voor het klantenbeheer. Deze gegevens zullen ook meegedeeld kunnen worden aan derden die zullen tussenkomen in de dienstverlening wanneer dit noodzakelijk zou zijn of wanneer dit opportuun is (vb.: gerechtsdeurwaarders, verzekeringsmaatschappijen, notarissen).

De cliënt heeft recht op raadpleging van zijn eigen gegevens, op verbetering ervan.

10. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank

De overeenkomsten die tot stand komen tussen Advocatenkantoor Agten/de advocaat en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Indien er een geschil zou ontstaan tussen Advocatenkantoor Agten/de advocaat en de cliënt, dan zal dit voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten van Limburg.

11. Nietigheid van één of meerdere bepalingen

De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben.

De overige bepalingen blijven volledig van toepassing ingeval van een nietigheid van één of meerdere bepalingen.

12. Verklaring medecontractant

De medecontractant verklaart uitdrukkelijk, voor het aangaan van de overeenkomst, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Agten/de advocaat, deze te begrijpen, ze te aanvaarden en er een exemplaar van te hebben ontvangen.